അവളുടെ കുനിഞ്ഞ മിഴികള്‍ അതോ അവന്റേയോ?

Download PDF

എന്തുകൊണ്ടാണ് പുരുഷന്മാര്‍, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി പുരുഷന്മാര്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പെരുമാറുന്നത് എന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.