സാരംഗില്‍ നിന്ന് സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം

Download PDF

ആധുനികവും ശാസ്ത്രീയവുമെന്ന് ലോകം മുഴുവന്‍ അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുള്ള അലോപ്പതി ചികിത്സാരീതിക്ക് പ്രധാനമായൊരു തകരാറുണ്ട്. പുറമേ കാണുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് നേരിട്ട് മരുന്നുകൊടുക്കുന്നു എന്ന പിശക്.