കശുമാവിന് മരുന്നുതളി ജനജീവിതം അപകടത്തില്‍

Download PDF

കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയിലെ പ്ലാന്റേഷന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്റെ പെരിയ ഡിവിഷന് കീഴിലുള്ള 290 ഹെക്ടര്‍ സ്ഥലത്തെ കശുമാവ് തോട്ടങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന മാരകമായ കീടനാശിനി പ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ച്‌.