ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മില്‍ യുദ്ധമുണ്ടായാല്‍

Download PDF

1947 ഒക്ടോബര്‍ 17ന് ഹരിജന്‍ പത്രത്തില്‍ ഗാന്ധിജി എഴുതിയ കുറിപ്പ്. പൂര്‍ണ്ണോദയ ബൂക്‌സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘ഗാന്ധി എന്ന പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍’ എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും.