കേരളത്തിലെ നെല്‍കൃഷി തകര്‍ത്തത് ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികള്‍

Download PDF

കേരളത്തിലെ നെല്‍കൃഷി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നഷ്ടമായ കൃഷിയാണ് എന്ന പ്രചരണത്തിന്റെ പിന്നിലെ താത്പര്യക്കാര്‍ ആരെല്ലാം?