കൊളാവിപ്പാലത്തെ അപൂര്‍വ്വ സുഹൃത്തുക്കള്‍

Download PDF

കടലാമകളുടെ ആഗമനത്താലും സംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാലും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിരിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് കൊളാവിപ്പാലം കടല്‍ത്തീരത്തെക്കുറിച്ച്.