സ്ത്രീകളുടെ ശ്രദ്ധക്ക് പുരുഷന്‍മാരുടേയും

Download PDF

പുരുഷപീഢന പരിഹാരവേദി എന്ന പേരില്‍ രൂപീകൃതമായിരിക്കുന്ന സംഘടന അപകടകരമായ രാഷ്ട്രീയമാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്.