ക്വാറി മാഫിയയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം പ്രകൃതിക്കും ആദിവാസികള്‍ക്കും ഭീഷണിയാകുന്നു

Download PDF