പാത്രക്കടവ് ജല-വൈദ്യുത പദ്ധതി: ഔദ്യോഗികഭാഷ്യം

Download PDF