കൃഷിയെ പുനരുദ്ധരിയ്ക്കാന്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കൊരു വരുമാന കമ്മീഷന്‍ വേണം.

Download PDF