കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വിളകള്‍ (ജി എം) അനുവദിയ്ക്കരുത്

Download PDF