ഭൂമിയുടെ രാഷ്ട്രീയം

Download PDF

വരുംകാലങ്ങളിലും കേരളത്തില്‍ ഉന്നയിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതായിരിക്കും. ഭൂമിയില്ലാത്തവര്‍ ഭൂമിക്കുവേണ്ടി നടത്തുന്ന സമരമായിരിക്കും ഇനി കേരളത്തില്‍ പ്രസക്തമാകുന്ന ഏക സമരരൂപം.