വിപ്ലവകരമായ സൂക്ഷ്മസമരം

Download PDF

പ്രധാനമായും ആദിവാസികളോ ഭൂരഹിതരോ ആയ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സമരം. വിചിത്രമായ കാര്യം കേരളത്തിലെ ഇടത് പാര്‍ട്ടികള്‍ മുഴുവനാക്കാതെയിട്ട ഭൂപരിഷ്‌ക്കരണ നടപടികളില്‍ നിന്നാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുന്നുവെന്നതാണ്.