രാമച്ചം മണ്ണൊലിപ്പിന് സുസ്ഥിര പ്രതിവിധി

Download PDF

രാമച്ചത്തിലൂടെ മണ്ണും വെള്ളവും മറ്റു പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും എങ്ങിനെ
സംരക്ഷിക്കാം എന്നറിയുന്നതിന് ഒരു കൈപ്പുസ്തകം.
ഡിക്ക് ഗ്രിംഷോ
വിവര്‍ത്തനം : കെ.ആര്‍. ഇന്ദിര