ടൂറിസം വ്യവസായത്തിനുവേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍

Download PDF

2008 മാര്‍ച്ച് 21 മുതല്‍ 24 വരെ കൊച്ചിയില്‍ നടന്ന ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം സമ്മേളനത്തിന്റെ ഏകപക്ഷീയ പ്രവണതകളോടും വിപണന തന്ത്രങ്ങളോടും പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ വിവിധ സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ നടത്തിയ യോഗത്തിലെ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ പ്രഖ്യാപനം. കേരളം മുഴുവന്‍ ടൂറിസംകൊണ്ട് വികസിപ്പിക്കുന്ന മന്ത്രി കോടിയേരിയുടെ പ്രസ്താവനകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Tags: