ശബ്ദിക്കുന്ന മരുഭൂമിയുടെ ചിത്രവുമായി പ്ലാച്ചിമട നാടകം

Download PDF