നിയമങ്ങളും ജനങ്ങളും പിന്നെ കുറേ പാരകളും

Download PDF

വിവരാവകാശനിയമം 4 വര്‍ഷം പിന്നിടുമ്പോള്‍.
സ്വാതന്ത്ര്യ ലഭ്ധിക്കു ശേഷം ജനാധിപത്യ രീതിക്കനുയോജ്യമായ ആദ്യത്തെ നിയമമാണിതെന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഒരു നിയമത്തിനാവശ്യമായ ലാളിത്യവും സുതാര്യതയും ഇതിനുണ്ട്.
ണ്ട