‘എന്‍മകജെ’ എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരന്തത്തിന് ഒരു സാഹിത്യ ഭാഷ്യം

Download PDF

എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ പ്രയോഗം ഒരു ജനതക്ക് സമ്മാനിച്ച ദുരിതങ്ങളെ അതേ തീവ്രതയോടെയാണ് എന്‍മകജെ എന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതത്തിന്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ നോവലില്‍ മുഴുവന്‍ നമ്മെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നു.