സദാചാരം പോലീസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോള്‍

Download PDF

പോലീസ് എങ്ങനെ പൊതുജനങ്ങളുടെ സ്വൈര്യ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ഈ ഡോക്യുമന്ററി കാണിച്ചുതരുന്നു.