സൈലന്റ് വാലി : ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം

Download PDF

ഇന്ത്യയുടെ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിനും ആഗോളതലത്തില്‍ മഴക്കാടുകള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സഹായകമായ സൈലന്റ് വാലി പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ കാല്‍നൂറ്റാണ്ട് പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ദ്ധനായ ലേഖകന്‍ അപഗ്രഥനം ചെയ്യുന്നു.