ദൈവം നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോള്‍

Download PDF

കാഴ്ചകള്‍ക്ക് വിലയുളളപ്പോള്‍ സ്വാതന്ത്യത്തിന് അര്‍ത്ഥ ശൂന്യതയുണ്ടാകുമ്പോള്‍ നാം എന്ത് കാണുന്നു എന്നത് കേവലം കാഴ്ചമാത്രമല്ലാതായിതീരുന്നു. ഇത്തരം ഒരു കാഴ്ച നല്‍കിയ അമലാന്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ ദൈവം നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോള്‍ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയെക്കുറിച്ച്‌