സക്രിയതയുടെ ബലിദാനം

Download PDF

രേഖകളില്ലാതെ അനാഥമായി പോകുന്ന പ്രതിരോധസമരങ്ങളെ ഡിജിറ്റല്‍ ക്യാമറ എന്ന ആയുധത്തിലൂടെ സനാഥമാക്കിയ
ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകന്‍ ശരത്ചന്ദ്രനെ അനുസ്മരിക്കുന്നു