ആത്മീയത നഷ്ടമാകുന്ന മലയാളികള്‍

Download PDF

വികസനം ഈ രൂപത്തില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഇതിലും മോശമായ മറ്റൊരു രൂപത്തില്‍ ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പൊതുസമൂഹം ഇതിന് ഉത്തരം തിരയേണ്ടത് എങ്ങിനെയാണ്? മൂലമ്പിള്ളി യാത്രാനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജോഷി ജോസഫ് സംസാരിക്കുന്നു.