നീര്‍ത്തടാധിഷ്ഠിത വികസനമോ…? അതെന്തുഭാഷ!?

Download PDF

പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഏഴാംതരം വികസനത്തിന്റെ ഭാരം കൊണ്ട് മുങ്ങുന്ന കപ്പലായി കേരളം മാറുന്ന സാഹചര്യം
നിലനില്‍ക്കുമ്പോഴും നീര്‍ത്തടാധിഷ്ഠിത വികസന സമീപനം പോലെയുള്ള കപട വാക്കുകള്‍ കൊണ്ടുള്ള വഞ്ചന
ഭരണാധികാരികള്‍ തുടരുകയാണെന്ന് സമകാലിക അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിലയിരുത്തുന്നു