തദ്ദേശ സ്വയംഭരണത്തിന് അര്‍ത്ഥമേകാന്‍ ജനങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുക

Download PDF

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ചേരിതിരിഞ്ഞു
നടത്തുന്ന പൊള്ളയായ വാഗ്വാദങ്ങള്‍ മാത്രമായി രാഷ്ട്രീയം അധ:പതിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ ശരിയായ
രാഷ്ട്രീയം ഉയര്‍ന്നുവരേണ്ടത് എങ്ങിനെയാണെന്ന
കേരളീയം സംവാദം തുടരുന്നു