ആ വഴിയില്‍ പക്ഷികള്‍ അവശേഷിപ്പിച്ചത് ?

Download PDF

സലീംഅലിയുടെ പഠനത്തില്‍ പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, അവയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള
സൂചനകളുണ്ട്.