അടിയന്തരാവസ്ഥയും നിഷ്‌കളങ്ക മലയാള സിനിമയും

Download PDF

മലയാള സിനിമ വരേണ്യപ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനനുകൂലമായി മാറിയതുകൊണ്ടാണ്
അടിയന്തരാവസ്ഥയ്‌ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന സിനിമകള്‍ കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടാകാതെ പോയതെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നു