പൊതുസമൂഹം ഭീരുത്വം വെടിയണം

Download PDF

നിലവിലുള്ള അയല്‍ക്കൂട്ടങ്ങളെഅടിസ്ഥാന നിയോജകമണ്ഡലമായി അംഗീകരിക്കണം. ആ അയല്‍ക്കൂട്ടങ്ങള്‍ അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള ജനപ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി ഒരു പുരുഷനേയും സ്ത്രീയേയും തെരഞ്ഞെടുക്കണം. അയല്‍ക്കൂട്ട യോഗം ചേര്‍ന്ന് സര്‍വ്വസമ്മത തീരുമാനപ്രകാരം മുകള്‍ത്തട്ടിലുള്ള ഭരണസംവിധാനങ്ങളില്‍ ആര്‍ക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നു.