തെരഞ്ഞെടുപ്പാനന്തരം

Download PDF

ജനാധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഗുണപരമായ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങലും ജനപ്രതിനിഘധികളും
ഒത്തൊരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്