കോടമഞ്ഞിന്റെ വിശുദ്ധിയിലൂടെ

Download PDF

പ്രകൃതിയില്‍ ബാക്കി നില്‍ക്കുന്ന പുണ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് കുടജാദ്രി. സൗന്ദര്യ ലഹരിയില്‍ മതിമറന്ന്
ആ പുണ്യം നുകരുവാന്‍ കഴിഞ്ഞ യാത്രാനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു

Tags: