എന്തുകൊണ്ട് നാല്‍പ്പത്?

Download PDF

സുഭാഷ് പാലേക്കറുടെ സീറോ ബജറ്റ് നാച്വറല്‍ ഫാമിംഗ് രീതിയില്‍ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോളുണ്ടായ അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് കാര്‍ഷികമേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികള്‍ വിവരിക്കുന്നു