സീറോബജറ്റ് ഫാംമിംഗ് ചില സംശയങ്ങള്‍

Download PDF

സുഭാഷ് പാലേക്കറുടെ സീറോബജറ്റ് നാച്വറല്‍ ഫാമിംഗ് കൃഷി രീതി കേരളീയ സാഹചര്യത്തില്‍
സാധ്യമാകുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു സി. രാജഗോപാല്‍