നീര്‍ത്തടസംരക്ഷണത്തിന് തുടര്‍ച്ചയുണ്ടാകണം

Download PDF

നീര്‍ത്തടങ്ങള്‍ നികത്തുന്ന കാര്യത്തില്‍ യു.ഡി.എഫ് സര്‍ക്കാര്‍ മണ്ണ് – റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ലോബിയ്ക്കനുകൂലമാകുമെന്ന ധാരണയില്‍ പാടങ്ങളും കുന്നുകളും വാങ്ങികൂട്ടുന്ന റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ്റ്റുകാര്‍ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതായി ജോര്‍ജ്ജ് ജേക്കബ്‌