ജനാധിപത്യ സമൂഹം എല്ലാ സമരങ്ങളെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളണം

Download PDF

അറുപതിലേറെ വര്‍ഷമായി വ്യവസ്ഥാപിത രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെട്ടിടത്താണ് പൊതുസമൂഹം അഴിമതിപോലെയുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതും സമരം ചെയ്യുന്നതും. എന്നാല്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടാധിപത്യത്തെയും
ജനാധിപത്യത്തെയും വേര്‍തിരിച്ചുകാണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന്

Tags: