ധാര്‍മ്മിക ഔന്നത്യം കൊണ്ട് സമരങ്ങള്‍ വിജയിക്കില്ല

Download PDF

ധാര്‍മ്മിക ഔന്നത്യം മാത്രമല്ല ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാഹുല്യവും താത്പര്യങ്ങളും സമരങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് അത്യാവശ്യമാണെന്ന ദുരവസ്ഥ നിലനില്‍ക്കുന്നതായി