വായ്ത്തല പോകുന്ന സമരായുധങ്ങള്‍

Download PDF

ഇരകളുടെയും സാമൂഹികപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും മുന്‍കൈയില്‍ നടക്കുന്ന ഈ സമരങ്ങള്‍ സമൂഹത്തിലും ജനാധിപത്യസംവിധാനത്തിലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തപ്പെടാതെ പോവുകയും ഹൈടെക് സമരങ്ങള്‍ ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സമരങ്ങളുടെ അന്ത:സത്തയേയും രാഷ്ട്രീയത്തേയും കുറിച്ച് കേരളീയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.