വിഷപാനീയത്തിന്റെ ശുദ്ധ(ജല)വിചാരങ്ങള്‍

Download PDF

പ്ലാച്ചിമടക്കാരുടെ കുടിവെള്ളം നശിപ്പിച്ച കൊക്കക്കോള ശുദ്ധജലവിതരണത്തിന്റെ പേരില്‍ കേരളത്തില്‍
പുനരവതരിക്കുന്നു. കൊക്കക്കോളയെന്ന കോര്‍പ്പറേറ്റ് കുറ്റവാളിക്ക് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുടെ പേരില്‍
മുഖംമിനുക്കാനുള്ള അവസരം കേരളത്തില്‍ തന്നെ ഒരുങ്ങുന്നു, ന്യായമായ പരിഹാരമാകാതെ പത്താം വര്‍ഷവും പ്ലാച്ചിമട സമരം തുടരുന്ന അതേ കേരളത്തില്‍. കേരളത്തിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ശുദ്ധജലം വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിയുമായെത്തുന്ന കൊക്കക്കോളയുടെ നടപടികള്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു

Tags: