ഒരു സൈക്കിളായി പുനര്‍ജനിക്കുമെങ്കില്‍

Download PDF

ഒരു സൈക്കിളായി പുനര്‍ജനിക്കുമെങ്കില്‍ അത് ഈ ഹോളണ്ടില്‍ തന്നെയാകണം എന്ന് കവി അയ്യപ്പനെ മനസ്സിലോര്‍ത്ത് ഡച്ചുകാരോട് പറഞ്ഞ അപൂര്‍വ്വ സന്ദര്‍ഭം ഓര്‍ക്കുന്നു