നിങ്ങള്‍ക്കൊരു മനുഷ്യനാകണോ? കാടനാകൂ

Download PDF

കാട് എന്ന സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ നിന്നും അറിവുകള്‍ സ്വായത്തമാക്കിയ വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍
എന്‍.എ. നസീറിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ്ണകഴിവിനെ കാട് എങ്ങനെ
രൂപപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുന്നു

Tags: