കൂടങ്കുളത്ത് നിന്നും വാര്‍ത്തകള്‍ വരാതിരിക്കുമ്പോള്‍

Download PDF

ദില്ലിയിലെ അഴിമതിവിരുദ്ധ സമരം തുടര്‍ച്ചയായി വാര്‍ത്തകളാക്കിമാറ്റിയ പത്രങ്ങള്‍ക്ക് ഇടിന്തകരയിലെ സാധാരണക്കാരായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ കൂടംകുളം ആണവനിലയത്തിനെതിരെ നടത്തുന്ന ഉപവാസ സമരം വാര്‍ത്തയാകാതെ പോകുന്നതിന് പിന്നിലെ താത്പര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നു