പിന്‍തുടര്‍ച്ചയില്ലാത്ത ചെമ്പുന്തറകാളി ചോതിക്കറുപ്പന്‍

Download PDF

ഇന്ത്യന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ സവര്‍ണ്ണപ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രയോക്താക്കളായി മാറിയിട്ടും അവക്കെതിരായ നാമ്പുകള്‍ ഇന്ത്യയുടെ
വിശാല ചക്രവാളത്തില്‍ എവിടെയും വിടരാതിരിക്കുന്നതിന്റെ ആശങ്കപങ്കുവയ്ക്കുന്നു