ചാര്‍ളി, ചാര്‍ളീ. . . ക്രാക്ക് ! . . . ക്രാക്ക് !!

Download PDF

ഹോളണ്ടില്‍ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് അടിച്ചു കയറ്റി, മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ട് ചെറുപ്പത്തിലേ ജീവിതം കൈവിട്ടുപോയ ജങ്കികളുടെ അനുഭവങ്ങളുമായി