വഹനക്ഷമതയും വികസനവും

Download PDF

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സംരക്ഷിതമേഖലകള്‍ക്കും കടുവാസങ്കേതങ്ങള്‍ക്കും പുറത്ത് അതിലേറെ ലോലമായ, എന്നാല്‍ മനുഷ്യരുടെ തുടര്‍ച്ചയായ കടന്നുകയറ്റം അതിരുകടന്നിരിക്കുന്ന നിരവധി പരിസ്ഥിതി ലോലപ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. വിഭവങ്ങളുടെ വഹനക്ഷമത കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വികസന/സംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കേണ്ടതെന്ന് ഡോ. എ. ലത