ഉമ്മത്ത് ചാണ്ടി നായര്‍ !

Download PDF

മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ ജന്മദിനമായ ജനുവരി രണ്ട് ഇനി മുതല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ – അര്‍ദ്ധസര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നായര്‍
ജാതികള്‍ക്ക് നിയന്ത്രിത അവധി കൊടുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കിയതിന് പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയ അസംബന്ധം
തുറന്നുകാട്ടുന്നു