തടവറകളും ജനാധികാരവും

Download PDF

കൊക്കകോളയുടെ ആസ്തികള്‍ പിടിച്ചെടുത്ത് അറസ്റ്റുവരിച്ച് ജാമ്യം നിഷേധിച്ച് ജയിലില്‍ പോയ സമരാനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു