പ്ലാച്ചിമട ട്രിബ്യൂണല്‍ ബില്ലിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ യോഗ്യത

Download PDF

പ്ലാച്ചിമട നഷ്ടപരിഹാര ട്രിബ്യൂണല്‍ ബില്‍ പാസാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ നിയമനിര്‍മ്മാണപരമായ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിനോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നിയമനിര്‍മ്മാണപരമായ യോഗ്യതയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഭരണഘടനാ
വകുപ്പുകളെ വിശദമായി വിലയിരുത്തുകയും ബില്ലിന്റെ ബൃഹത്തായ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ധ്വനികളെ അപഗ്രഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു