ഹേഗിലെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ

Download PDF

ഹോളണ്ടിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന നേതാക്കന്മാരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാന്‍ പോയിട്ടെന്തായി ?!