വിഴുപ്പ് ഗ്രാമങ്ങള്‍ ഉപഭോഗ നഗരങ്ങളോട്‌

Download PDF

മാലിന്യത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങളോട് നഗരമാലിന്യങ്ങള്‍ പേറുന്ന കേരളത്തിലെ സമരമുഖങ്ങള്‍ ചോദിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന
അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടിക്ക് മാത്രമാണ് ഇനി പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിലേക്കുള്ള ആത്മാര്‍ത്ഥമായ വഴി തുറക്കാന്‍ കഴിയുന്നത്. മാലിന്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉറവിടങ്ങളുടെ മനഃസ്ഥിതിക്കുമുന്നില്‍ ആ ചോദ്യങ്ങള്‍ വയ്ക്കുന്നു