പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്‌

Download PDF

കേരളം അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അഴുകുകയാണ്. ചീഞ്ഞുനാറുന്നത് പുറത്തെ മാലിന്യം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ചിന്താഗതി, മനഃസ്ഥിതി മാറ്റിത്തീര്‍ക്കേണ്ട ഉറവിടത്തിലെ തന്നെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍. ജീവിതവീക്ഷണവും സമീപനങ്ങളും അടിമുടി മാറേണ്ട ഒരു പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിലാണ് കേരളത്തോടൊപ്പം ലോകവും.

Tags: