എന്റെ രാഷ്ട്രസങ്കല്പം

Download PDF

ദേശീയത്വത്തേയും അന്തര്‍ദ്ദേശീയത്വത്തേയും അതിലംഘിച്ച് ഉയര്‍ന്നുവരുന്ന മനുഷ്യാഭിലാഷങ്ങള്‍ക്ക് പ്രോത്സാഹനകരമാകണം അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ആദര്‍ശശാലികളുടെ ചിന്താഗതി എന്ന്